Visie en missie

PBI streeft naar een wereld waarin mensen conflicten op een geweldloze manier benaderen, waar mensenrechten worden gerespecteerd, en waar sociale rechtvaardigheid en intercultureel respect de boventoon voeren.

PBI streeft ernaar ruimte voor vrede te scheppen en de mensenrechten te beschermen door de afschrikwekkende aanwezigheid van internationale waarnemers, capaciteitsopbouw van actoren in het veld, public relations-werkzaamheden met plaatselijke en internationale autoriteiten, het opzetten en ontwikkelen van een ondersteunend netwerk, en informatie over de mensenrechtensituatie in de landen waar PBI programma's heeft. 

Overal ter wereld staan mensenrechtenverdedigers in de frontlinie om te werken aan vrede en democratische vrijheden. Als woordvoerders van achtergestelde groepen stellen zij schendingen van de mensenrechten aan de kaak en eisen zij gerechtigheid. De betrokkenheid van advocaten, vakbondsmensen, verdedigers van vrouwenrechten en milieuactivisten stoort de regeringen. Ondanks hun moed worden activisten bedreigd, gevangen genomen, gemarteld en zelfs vermoord. Door teams van vrijwilligers te sturen, helpt PBI geweld tegen mensenrechtenactivisten te ontmoedigen. Dit stelt activisten in staat hun werk voort te zetten en schept een vreedzame ruimte voor geweldloze conflictoplossing. Wij geloven dat conflicttransformatie niet van buitenaf kan komen, maar gebaseerd moet zijn op de capaciteit en de bereidheid van de plaatselijke bevolking. Wij vermijden ons op te dringen, ons te mengen in en direct betrokken te zijn bij het werk van de mensen die wij begeleiden. Ons werk is doeltreffend dankzij de holistische dimensie ervan.

"Vrouwen en mannen van PBI begeleiden ons dag en nacht, elke maand, jaar na jaar. Deze mannen en vrouwen hebben ons laten zien dat hun aanwezigheid een wapen is. "Yolanda Becerra, voorzitster van de Organisatie van Volksvrouwen (OFP), Colombia.

Principes

  • Geweldloosheid

PBI streeft naar de hoogste achting voor het menselijk leven en de verdediging daarvan. Wij eerbiedigen de mensenrechten van alle mensen, alsook de democratische waarden en vrijheden. PBI is ervan overtuigd dat vrede en duurzame oplossingen voor conflicten binnen en tussen naties kunnen worden bereikt door geweldloze actie, en wijst daarom alle vormen van geweld af. Het is de ambitie van PBI om de processen van de opbouw van een vreedzame samenleving te ondersteunen door de samenwerking tussen democratisch werkende mensen te bevorderen, met als doel politieke oplossingen voor conflicten te vinden met niet-gewelddadige middelen. Met haar 30 jaar ervaring en internationale aanwezigheid tracht PBI een einde te maken aan onrechtvaardige structuren om een menselijker samenleving op te bouwen.

  • Onpartijdigheid

Als derde partij treedt PBI onafhankelijk en onpartijdig op. Onpartijdigheid impliceert :

- Met een open geest met alle partijen omgaan
- Informeer zo objectief mogelijk
- Geen oordeel uitspreken
- Bezorgdheid overbrengen aan ambtenaren zonder te beschuldigen

Onpartijdigheid betekent niet onverschilligheid, neutraliteit of passiviteit ten aanzien van onrechtvaardigheid of schendingen van de mensenrechten, de persoonlijke waardigheid of de individuele vrijheid. Integendeel, het PBI zet zich in voor deze waarden en strijdt tegen geweld - fysiek of structureel - om duurzame vrede tot stand te brengen.

  • Non-interferentie

Het werk van PBI als onpartijdige derde vereist dat de PBI-teams niet betrokken zijn bij het werk van de organisaties en individuen die zij begeleiden; dat zij hun best doen om objectief te blijven, ondanks hun mogelijke emotionele identificatie met de slachtoffers van mensenrechtenschendingen; dat zij niet betrokken zijn bij het officiële beleid van het gastland; dat zij de instrumenten voor conflictoplossing waarover zij beschikken delen met degenen die hen daarom vragen, door middel van voorlichtingswerk of door het faciliteren van opleidingen en workshops, zonder tussenbeide te komen of hun eigen mening op te dringen.

PBI respecteert de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en beschouwt haar optreden als een eenvoudige aanvullende bijdrage aan plaatselijke vredesinspanningen. Daarom weigeren wij ons te mengen in de plaatselijke initiatieven en denkwijzen van de mensen voor wie wij werken. Om deze reden treedt PBI alleen op verzoek van plaatselijke organisaties op.

  • Het internationale karakter

PBI moedigt mensen uit verschillende culturen, talen, religies, geloofsovertuigingen en regio's aan om samen te werken en deel te nemen aan de lokale, nationale, regionale en internationale structuren van Vredesbrigades. Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid op te treden als relais of vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap om de wederzijdse dialoog tussen de verschillende partijen in een conflict te helpen bevorderen door hen de gelegenheid te geven met de buitenwereld te communiceren.

  • Horizontaliteit

PBI volgt een niet-hiërarchisch - horizontaal - model van organisatie en besluitvorming dat evenveel belang hecht aan mensen en processen als aan resultaten. PBI maakt gebruik van consensusbesluitvorming op alle niveaus van de organisatie.

  • Illustratie met deze korte video waarin onze actie in Colombia wordt uitgelegd

What does PBI Colombia do?

 

 

Dutch